Akadálymentesített nézet

Városi Családsegítő és Gondozási Központ
Százhalombatta

Hírek


Tájékoztató óvodai beiratkozásról 2019/2020

2019.02.22. 08:31

1
Tájékoztató a Százhalombatta Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a
2019/2020. nevelési évre történő jelentkezésről és beíratásról a 14/2019. (II. 15.) számú
PM határozat alapján
A három éves kortól kötelező óvodai nevelés:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) rendelkezése szerint a
gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 1. előtt születtek és még
nem járnak óvodába.
Az óvodaköteles korú, valamint a tanköteles korú, de további egy nevelési évig óvodában maradó
gyermekek összlétszámát összehasonlítva az óvodai férőhelyek számával, elmondható, hogy
városunkban minden óvodai ellátás iránti igény kielégíthető.
A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető. A szülő köteles - a
bölcsődei ellátásban részesülő gyermek, továbbá a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól
felmentett gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján
kötelezett gyermekét beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett
közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az
esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2019. május 31-ig írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is
büntethető, melynek mértéke százötvenezer forintig terjedhet.
A törvény értelmében a kötelező óvodai részvétel alól, beiratkozás után a család kérelmére, a
védőnő és az óvodavezető egyetértésével a gyermek jogos érdekét és családvédelmi szempontokat
szem előtt tartva a jegyző adhat felmentést.
Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás
A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába
a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét,
átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet bármelyik
önkormányzati fenntartású óvodában és a bölcsődében be lehet szerezni, vagy letölthető a
www.battanet.hu, valamint az óvodák és a bölcsőde honlapjáról. A kitöltött jelentkezési lapot a
Polgármesteri Hivatal B épületének 152-es irodájában kell leadni Szabó Zsófia intézményi
munkatársnak 2019. március 01-ig.
A szülők szabad intézményválasztási jogukat óvodák esetében is gyakorolhatják. A jelentkezési
lapon a szülő 2 óvodát jelölhet meg az 5 önkormányzati fenntartású óvoda közül, amely lehet nem
körzetes is. A két megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi. A
jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott óvoda körzetes, nem körzetes, vagy nem
körzetes, de munkahelyhez közeli intézmény.
Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában és a
bölcsődében, illetve a http://www.battanet.hu, valamint az óvodák és a bölcsőde honlapján.
2
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy
ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2019.április 10-
ig. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében
lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).
Az óvoda vezetője a felvétel tárgyában az óvodához eljuttatott felvételi kérelmek alapján hozza meg
döntését, melyről írásban értesíti a szülőt. A májusban történő beiratkozáskor a szülő már a
felvételről szóló értesítés birtokában íratja be gyermekét a felvételt biztosító óvodába.
Beiratkozáskor abban az óvodában kell a szülőnek megjelennie, ahova felvételt nyert a
gyermeke. A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a szülő személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát. Egyéb szükséges dokumentumok: a gyermek személyazonosító
igazolványa, a gyermek TAJ kártyája
A beiratkozás időpontja: 2019. május 15-16., melyről a fenntartó hirdetményt tesz közzé a saját
honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában
működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.
Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő
a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat.
Az eljárást megindító kérelmet Százhalombatta Város jegyzőjének címezve, de a döntést hozó
óvoda címére formanyomtatványon kell 1 példányban írásban benyújtani.
Az 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (9) bekezdése értelmében az életvitelszerű ott lakás az
alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén állapítható meg:
- ha a gyermek az ingatlant otthonául használja,
- ez a lakcím szerepel a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek
lakó- vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál
régebb óta.
Amennyiben ez nem teljesül, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező
gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét a jogszabályi előírások szerint
igazolja.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az alapító okiratuk szerint
jogosult óvodák Százhalombattán a Százhalombattai Szivárvány Óvoda és a Százhalombattai
Pitypangos Óvoda és Óvárosi Tagóvodája.
Az Alapító okirata szerint szerb nemzetiségi nevelést folytató óvoda Százhalombattán a
Százhalombattai Pitypangos Óvoda Óvárosi Tagóvodája.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.
Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot
szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
http://www.battanet.hu/ovodak/
http://vcsgk.hu/bolcsode
http://www.battanet.hu
Százhalombatta, 2019. február 18.

SZÁZHALOMBATTAI ÓVODAI JELENTKEZÉS ÉS BEIRATKOZÁS
2019
Letölthető a Százhalombatta Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba a 2019/2020.
nevelési évre történő jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap.
A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele
folyamatos.
Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet
bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában és bölcsődében be lehet szerezni
Jelentkezési lap és a körzethatárokról szóló tájékoztatás
2019. február 18-tól letölthetők az óvodák és a bölcsődék honlapjáról, illetve a
www.battanet.hu
oldalról
A kitöltött jelentkezési lapot a Polgármesteri Hivatal B épületének 152-es
irodájában kell leadni Szabó Zsófia intézményi munkatársnak
2019. március 01-ig.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében
lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb
2019. április 10-ig.
Beiratkozáskor a szülőnek abban az óvodában kell megjelennie, ahova gyermeke
felvételt nyert.
A beiratkozás időpontja: 2018. május 15-16.

1
90/2009. (III. 13.) számú önkormányzati határozat alapján a kötelező óvodai felvételi
körzethatárok 2019/2020 nevelési évben.
I. Körzet: Szivárvány Óvoda (Liszt Ferenc sétány 12.)
Akácfa utca, Barátság útja, Bláthy Ottó utca, Csillag utca, Damjanich utca páros oldal 62-106.
házszámig, Duna Utca, Erkel Ferenc körút 25-64. házszámig, Esthajnal utca, Hold utca,
Ilonka utca 49. házszámtól 90. házszámig, Jedlik Ányos utca, Kertész utca, Kodály Zoltán
sétány 26-36. házszámig, Köztársaság tér, Liszt Ferenc sétány 26-36. házszámig, Mészáros
Sándor utca, Móricz Zsigmond köz, Nap utca, Napsugár tér, Nefelejcs utca, Ősz utca, Rákóczi
utca, Rózsa utca, Rózsák tere, Tulipán utca, Vasút utca, Virág utca,
Csenterics Sándor utca, Erőmű út
II. Körzet: Pitypangos Óvoda (Liszt Ferenc sétány. 6.)
Almafa utca, Álmos utca, Árpád utca, Attila utca, Avar köz, Barackfa utca, Botond utca,
Bulcsú utca, Csodaszarvas utca, Csónakos utca, Emese utca, Eperfa utca, Erkel Ferenc körút
páratlan oldal 65-81. házszámig, Etele köz, Evezős utca, Fehérló utca, Géza fejedelem útja,
Gyorma utca, Hajós utca, Halász utca, Halom utca, Határ utca, Hét vezér útja, Honfoglalás
utca, Hun utca, Irínyi János utca, István király útja, Jókai köz, Karácsonytanya, Kárász utca,
Kelta köz, Keve köz, Kodály Zoltán sétány páratlan oldal 1-25. házszámig, Kormányos utca,
Kossuth Lajos utca, Körtefa utca, Lehel utca, Liszt Ferenc sétány páratlan oldal 1-35.
házszámig, Matróz utca, Meggyfa utca, Pákász utca, Panoráma utca, Poroszlai utca, Petőfi
Sándor utca, Rege köz, Révész utca, Röviddülő utca, Szabadság utca, Szent László út, Szkela
utca, Tóth László utca, Tóttanya, Turul utca, Vereckei utca
Csenterics Sándor utca, Erőmű út
2
III. Körzet: Százszorszép Óvoda (Posta köz 4.)
Augusztus 20. utca, Bagoly utca, Béke utca, Bólyai János utca, Búzavirág tér, Csalogány utca,
Damjanich utca páratlan oldal 51-97. házszámig, Déligát utca, Dózsa György utca, Eötvös
Loránd utca, Est utca, Fogoly utca, Hága László utca, Harcsa utca, Ifjúság útja, Március 15.
utca, Mérleg utca, Mókus utca, Nyúl utca, Október 6. utca, Őz utca, Pacsirta utca, Ponty utca,
Posta köz, Rigó utca, Római út, Római úti dűlő, Sánc utca, Strand utca, Szarvas tér,
Széchenyi utca, Szent István tér, Tavaszmező utca, Vidra utca,
Csenterics Sándor utca, Erőmű út
IV. Körzet: Napsugár Óvoda (Csokonai u. 50.)
Arany János utca, Bem utca, Berzsenyi Dániel utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, Damjanich
utca 1-24. házszámig, Erkel Ferenc körút 1-25. házszámig, Gesztenyés út, József Attila utca,
Madách Imre utca, Városkapu út, Vörösmarty Mihály utca,
Csenterics Sándor utca, Erőmű út
V. Körzet: Kipp-Kopp Óvoda (Gesztenyés köz 1-3.)
Ady Endre utca, Aréna utca, Bajnok utca, Borostyán utca, Damjanich utca 25-60.
házszámig,Dobó István utca, Fácán utca, Fenyőfa utca, Franciskapuszta, Fürj utca, Fűzfa utca,
Gyertyán utca, Gyöngyvirág utca, Harangvirág utca, Hársfa utca, Hóvirág utca, Hunyadi
János utca, Ilonka utca 1-51. házszámig, Iskola utca, Jurisich Miklós utca, Kinizsi Pál utca,
Kőrisfa utca, Labda utca, Nyár utca, Nyárfa utca, Nyári Pál utca, Olimpia utca, Orgona utca,
Pannónia utca, Pillangó utca, Pipacs utca, Radnóti Miklós utca, Sas utca, Sólyom utca, Sport
utca, Szellő utca, Szivárvány tér, Szondy György utca, Tavasz utca, Tél utca, Thury György
utca, Tölgyfa utca, Triatlon köz, Vasútállomás és környéke teljes közterület, Viola utca,
Zrínyi Miklós utca, Zsálya utca,
Csenterics Sándor utca, Erőmű út

1
Jelentkezési Lap
százhalombattai önkormányzati fenntartású óvodába a 2019/2020. nevelési évre
(Beadási határidő Polgármesteri Hivatal B épületének 152-es irodájában Szabó Zsófia intézményi
munkatársnak: 2019. március 01.)
Alulírott……………………………………………………………………...kérem gyermekem óvodai
elhelyezését.
GYERMEK NEVE:……………………………………………………………...........................................
Születési helye, ideje: ……………….…………………………………………………...............................
Állampolgársága: ...……………………………………………………………………………………..
Lakóhelye: ………………………………………………………Bejelentés dátuma:….…...…………….
Tartózkodási helye: ……………….......…………………………Bejelentés dátuma:….…...……………..
Anyja neve: ……………….…………………………… leánykori név: …….……………..……….…...
Lakóhelye: ………………….……………………………………Bejelentés dátuma:….…...…………….
Tartózkodási helye: …………….…......…………………………Bejelentés dátuma:….…...……………..
Telefon (mobil): ……………………………………………………………………………..……….
E-mail cím: ……………………………………………………………..………………………..……
Munkahely (neve és címe): ……………………………………………………….…………………..…....
(Amennyiben munkahely címe alapján kéri gyermeke óvodai elhelyezését)
Apja neve: ……………………………………….………………………
Lakóhelye: …………………….……..……………………………Bejelentés dátuma:….…...…………….
Tartózkodási helye: ……........................…………………………Bejelentés dátuma:….…...……………..
Telefon (mobil): ………………………………………………………………………..……….
E-mail cím: ………………………………………………………………………………..……
Munkahely (neve és címe): …………………………..………………………………………………..…....
(Amennyiben munkahely címe alapján kéri gyermeke óvodai elhelyezését)
A következő rész kitöltése kötelező!
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom:
A gyermeket egyedülállóként nevelem: igen nem
A szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják a szülők: igen nem
Annak a szülőnek, vagy gondviselőnek az adatai, ahol a gyermeket hivatalosan elhelyezték:
Neve, telefonszáma: ……………………………….…………………………………………………..……
2
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e: igen nem
Szakértői véleménnyel rendelkezik-e a gyermek: igen nem
Van-e folyamatban szakértői vizsgálat? igen nem
Jelenleg jár-e gyermek bölcsődébe? igen nem
Ha igen, akkor a bölcsőde neve és székhelye: ………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………......
Tartós betegség, vagy fogyatékosság, éspedig………………………………………………………………
Testvér(ek) neve, iskolája/óvodája:……………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Jelenleg van-e a gyermeknek óvodai jogviszonya? igen nem
Ha igen, akkor az óvoda neve és székhelye: …………….....................……………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………......
A gyermekem felvételét a …………………év…………………hónap…………… napjától kérem
elsősorban a lakóhely/tartózkodási hely/munkahely* szerint körzetes……….……..…………….óvodába.
nem körzetes……………………………………………………………………...óvodába.
másodsorban a lakóhely/tartózkodási hely/munkahely* szerint körzetes……….……..……….óvodába.
nem körzetes……………………………………………………………………...óvodába.
Ugyanaz az óvoda nem jelölhető többször. A két megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék
sorrendjét is tükrözi.
Gyermek védőnőjének neve, elérhetősége: ………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Az óvodai felvételről szóló értesítés/határozat megküldését (a megfelelő kézbesítési mód aláhúzandó)
e-mailen postai úton személyesen kérem.
Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki
a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult.
(A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása alapján: a nevelési,
oktatási intézménynek nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el kell
fogadnia az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre
jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania.)
Mellékletek száma:……….db
Csatolandó mellékletek: *
- Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény).
- Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről.
- Munkáltatói igazolás arról, hogy a gyermek szülője a felvételi körzetben dolgozik.
- Nem magyar állampolgár esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító
engedélyének másolata.
- Egyéb:………………………………………………………………………………………..
3
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
A felvételi kérelemben szolgáltatott adatok kezeléséhez, a felvételi eljárás teljes időtartama idejére
hozzájárulok.
Tudomásul veszem, hogy sikertelen felvétel esetén, az adatok további felhasználása nem lehetséges, és
további kezelésük az Óvoda Adatvédelmi Szabályzat 5.3.1. alapján történik.
…….……………………….., ……………………
………………………………….. ………………………………………
Szülő/törvényes képviselő aláírása Szülő/törvényes képviselő aláírása
(*megfelelő rész aláhúzandó)

Részletek...


Gyógyszerosztó ápoló

2019.02.05. 13:05

Részletek...


Szociális gondozó és ápoló

2019.02.05. 13:02

Részletek...