Akadálymentesített nézet

Városi Családsegítő és Gondozási Központ
Százhalombatta

Házirend

HÁZIREND itt

Idősek átmeneti gondozóháza

Az intézménybe való bekerülés feltételei:

Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. További feltétetel az állandó bejelentett százhalombattai lakcím!

Az ellátást a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú mellékelte szerinti adatlapokon kell kérelmezni.
Az idősek gondozóháza ideiglenes jelleggel, legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít.
Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbíthatja az intézmény vezetője.

A lakók elhelyezése két ágyas szobákban biztosított. A gondozóház kerttel körülvett, földszintes, akadálymentesített épületben található. Szolgáltatásaink: napi négyszeri étkezés(normál, cukros, pépes igény szerint), 24 órás nővéri felügyelet, gondozás-ápolás, heti egy alkalommal orvosi ellátás, mentálhigiénés munkatárs segíti a gondozók munkáját.

A szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleinkkel megállapodást kötünk, ami részletesen tartalmazza az igénybevétel további szempontjait.

A fizetendő  személyi térítési díj a rendszeres havi nettó jövedelem 60%-a. Maximum 5310 Ft,-/nap

Bővebb tájékoztatást szóban és telefonon is  szívesen adunk, kérjük keresse a szervezeti egység vezetőt, Pentz Istvánnét   8-16 óráig.

Elérhetőségünk:

Liszt Ferenc stny. 4.
Tel: +36 23 358 535
06-20-279-78-89

ÚTMUTATÓ AZ IDŐSEK ÁTMENETI GONDOZÓHÁZÁBA VALÓ BEKERÜLÉSHEZ

Az Idősek Átmeneti Gondozóházába kizárólag százhalombattai állandó lakcímmel rendelkező igénylőt tudunk felvenni. Kizáró okok: egyes pszichiátriai betegség, demencia súlyos formája, szenvedélybetegség, antiszociális magatartás, ön-és közveszélyes állapotok.

1. Hogyan lehet kérelmezni az ÁTMENETI  ellátást?

 Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény (IDŐSEK ÁTMENETI GONDOZÓHÁZA) igénybevétele önkéntes, amelyet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóban vagy írásban kérelmezhet a szolgáltatónál. (A kérelem benyújtásánál az ellátást igénylő saját kezű aláírása szükséges!)

A Felvételi kérelem dokumentum letölthető a VCSGK honlapjáról: www.vcsgk.hu, vagy személyesen és elektronikus levélben is kérhető előzetes időpont egyeztetést követően az alábbi telefonszámokon: 06-23/354-934, 06-/23-358-535

Az idősek átmeneti gondozóháza határozott időre, legfeljebb egy éves időtartamra teljes körű ellátást biztosít. Az átmeneti elhelyezést különös méltánylást érdemlő esetben egy alkalommal, egy évvel meghosszabbíthatja az intézmény vezetője.

 

2. Mi a folyamata az átmeneti ellátásba kerülésnek?

 Az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás elvégzésének időpontjáról. Az előgondozás során az önkormányzati fenntartású intézménynél az intézményvezető vagy az általa megbízott személy (a továbbiakban együtt: előgondozást végző személy) tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre. Az előgondozás során az intézményvezető átadja az ellátottnak a megállapodás tervezetét és tájékoztatja a házirend tartalmáról. Az előgondozási folyamat során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatot is, melynek célja az ellátást igénylő tényleges fizikai és szellemi állapotának vizsgálata. Ez a dokumentum a háziorvos véleményével együtt érvényes.  

Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy az ellátott számára más, megfelelőbb ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.

 Az előgondozás elvégzését követően, az intézményi elhelyezést megelőzően az intézményvezető (vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy szóban vagy írásban) tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról, valamint az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.

 Intézményi férőhely-üresedés esetén az intézményvezető haladéktalanul intézkedik a várólistán lévő jelentkező  értesítéséről.

 3. Milyen szakvélemények szükségesek az intézményi elhelyezéshez?

 Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvétel igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét, amely a felvételi kérelem része.

 

 4. Miről kell tájékoztatnia az intézményvezetőnek az ellátottat az intézménybe történő felvételkor?

 Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad az igénybevevő és hozzátartozója számára:

 • az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;
 • az Igénybevevői Nyilvántartásban való rögzítésről
 • a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről;
 • panaszjoguk gyakorlásának módjáról;
 • az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;
 • az intézmény házirendjéről;
 • a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről;
 • a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.

 

5. Mennyi térítési díjat kell fizetnie az ellátottnak a szociális intézményben?

 A szociális ellátásért az ellátott által fizetendő térítési díj (a továbbiakban: személyi térítési díj) az ellátott jövedelmi viszonyai és a szociális törvényben meghatározott rendelkezések, valamint a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj alapján kerül meghatározásra. 

Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj konkrét összegét - a fentiek szerint - az intézmény vezetője állapítja meg, melyről az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

 

  6. Mikor szűnik meg, illetve mikor szüntethető meg az intézményi jogviszony, és erről a hozzátartozót kell-e értesíteni?

 6.1. Az intézményi jogviszony megszűnik

 • az intézmény jogutód nélküli megszűnésével;
 • a jogosult halálával;
 • a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával (kivéve, ha a szociális törvény rendelkezései az elhelyezés időtartamának meghosszabbítására adnak lehetőséget).

Az önkormányzati fenntartású intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti.

 

6.2. Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult:

 • másik intézménybe történő elhelyezése indokolt;
 • a házirendet súlyosan megsérti;
 • intézményi elhelyezése nem indokolt.

6.3. Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét.

 

Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell az ellátott számára az intézményben, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz az ügyben.

 

 6.4. Áthelyezés 

Ha az önkormányzati fenntartású bentlakásos szociális intézményben az elhelyezés határozatlan időre szól, vagy határozott időre szól ugyan, de az abban foglalt időtartam még nem telt el, akkor a más intézménybe történő áthelyezést kezdeményezheti

 • a jogosult;
 • törvényes képviselője; valamint
 • az intézmény vezetője.

Az intézmény vezetője az áthelyezést különösen akkor kezdeményezheti, ha a jogosult:

 • egészségi állapotának megváltozása miatt indokolt, vagy nem egészségi állapotának megfelelő intézménybe került elhelyezésre;
 • a házirendet többször, súlyosan megsérti 

7. Mennyi időn belül kell az ellátottnak elhagynia a szociális intézményt a szociális ellátás megszüntetése esetén?

 A felmondási idő, ha a megállapodás másként nem rendelkezik,

 • a szerződés lejártát követően.   

8. Miről kell tájékoztatnia az intézménynek az ellátottat, illetve az általa megnevezett hozzátartozóját?

 A bentlakásos szociális intézmény vezetője köteles továbbá értesíteni, illetve tájékoztatni az ellátottat és az általa megjelölt hozzátartozóját:

 • az ellátott állapotáról, annak lényeges változásáról;
 • az ellátott egészségügyi intézménybe való beutalásáról;
 • az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről;
 • az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről;
 • a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedéséről.

 

9. Milyen tárgyak vihetők be beköltözéskor?

 Bútorzatot  az intézmény nem tud fogadni helyszűke miatt.

Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat a személyes tulajdonát képező tárgyait ( pl. családi falikép), illetve mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve a házirendben meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben élők testi épségére. ( pl. bicska, olló)

 

10. Mikor látogatható az ellátott?

 Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására. Az intézményvezető a házirendben szabályozott módon rendelkezhet a látogatás rendjéről, és meg kell határozni azokat az eseteket, amikor a látogatók a személyes látogatási időn kívül is kapcsolatot tarthatnak az ellátást igénybe vevővel. Minden eset egyedi, ezért a Gondozóház vezetője ad erre vonatkozó felvilágosítást. A COVID-19 veszélyhelyzet ideje alatt az intézményi látogatás szünetel, csak az eljárásrendben foglaltak szerint történhet (ilyen pl. az online mód) a kapcsolattartás.

Látogatási idő: A veszélyhelyzet ideje alatt vasárnaponként 15.00-16.00-ig.

Egyéb esetben vasárnaponként 15.00-16.30-ig a mobil ellátottakkal a kerítésen keresztül lehet találkozni. Előre egyeztetett időpont esetén a mozgásukban korlátozott lakóknak is van lehetőségük a személyes találkozásra szeretteikkel.

 A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az intézményben élő más személyek nyugalmára.

 Az intézményvezető a házirendben szabályozott módon és esetekben intézkedhet a látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel szemben.

 

 11. Cukorbeteg , tejmentes és pépes diétás étkezést, az intézmény biztosít-e?

 Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére - orvosi javaslatra - az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget (pl. diéta, gyakoribb étkezés) biztosít az intézmény. 

 

12. Hogyan kezeli az intézmény az ott élő ellátott személyes adatait?

 Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Különös figyelmet fordít az intézmény arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményvezető köteles biztosítani továbbá, az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott módon az intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást.

 

 13. Ha panasszal fordul az ellátott az intézményvezetőhöz, van-e előírás a panaszkezelésre?

 Igen. Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.